×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Poznavanje Boga

Možete li objasniti Trojstvo?

Ovaj tekst jasno i ukratko objašnjava Trojstvo...tri boga ili jedan?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Vi i ja živimo u trodimenzionom svetu. Svi fizički predmeti imaju svoju visinu, širinu i dubinu. Jedna osoba može da liči na nekoga drugog ili da se ponaša kao neko drugi ili čak i da zvuči poput nekoga drugog. Ali osoba zapravo ne može da bude ista kao ta druga osoba. Oni su posebne individue.

Međutim, Bog živi bez ograničenja trodimenzionalnog svemira. On je duh. I On je beskrajno složeniji od nas.

Ovo je razlog zašto Sin Isus može biti različit od Boga Oca i Boga Svetoga Duha. A ipak i isti sa Njima.

Biblija jasno kaže: Bog Sin, Bog Otac i Bog Sveti Duh. Ali naglašava da ima SAMO jedan Bog.

Ako bi upotrebili matematiku, to onda ne bi bilo 1+1+1=3 nego 1x1x1=1. Bog je trojedini Bog.

Tako termin "tro" znači tri, a "jedini" znači biti jedno. Tro+jedini=Trojedini. To je način da prepoznamo šta nam Biblija otkriva o Bogu, da je Bog ipak u tri "Osobe" koje imaju istu božansku suštinu.

Mnogi su pokušavali da daju ljudske ilustracije o Trojstvu, poput H20 – simbola vode koji je voda, led i para (različiti oblici, ali svi su H20). Drugi primer bi bilo sunce. Od njega primamo svetlost, toplotu i zračenje. Tri različita aspekta, ali samo jedno sunce.

Nijedna ilustracija ne bi bila savršena.

Ali mi od samoga početka vidimo Boga kao Trojstvo. U knjizi Postanka/1.Mojsijeva, koja je prva knjiga u Bibliji, Boga kaže: " Da načinimo čoveka po našem obličju, ... muško i žensko (On) stvori ih."1 Ovde vidite mešavinu množine i jednine zamenica.

Kada je Mojsije pitao Boga za Njegovo ime, Bog je odgovorio: "Ja jesam" - koji večno postojim.

Isus je mnogo puta koristio istu frazu.

" Ja sam svetlo svetu..."

" Ja sam hleb života..."

" Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza Me."

Abraham je neko ko je spomenut u Postanku, hiljadama godina pre nego je Isus došao na zemlju. Ipak, Isus je rekao za Sebe: " Zaista, zaista vam kažem: Ja sam pre nego se Avraam rodio." Da su Jevreji potpuno razumeli šta je Isus govorio potvrđuje, da su uzeli kamenje da Ga ubiju za "bogohuljenje" - jer je tvrdio da je Bog.2 Isus je oduvek postojao.

Ovo se ponavljalo iznova i iznova. Isus je bio tako jasan o Svom jedinstvenom odnosu sa Ocem. To je razlog zašto:" gonjahu Jevreji Isusa, i gledahu da Ga ubiju, jer činjaše to u subotu. A Isus im odgovaraše: Otac moj dosle čini, i ja činim. I zato još više gledahu Jevreji da Ga ubiju što ne samo kvaraše subotu nego i Ocem svojim nazivaše Boga i građaše se jednak Bogu."3

Za celu večnost su Otac, Sin i Sveti Duh bili u zajedništvu komunicirajući jedan sa drugim, ipak ne kao tri boga...nego kao jedan Bog.

" Sve tri osobe Trojstva imaju relaciona imena. Prva Osoba Trojstva se zove Otac. Ne možete se zvati Ocem osim ako imate dete. Tako je i sa Drugom Osobom Trojstva. Ne možete se zvati Sinom sem ako nemate Oca. Treća Osoba Trojstva se zove i kao Duh Oca (Evanđelje po Mateju 10:20) i kao Duh Sina (Pismo Galaćanima 4:4-6)."4

Ovo daje odgovor na pitanje:

Ako je Isus Bog, onda se kome molio?

Na zemlji, Isus je stalno razgovarao sa Ocem, a Otac i Duh su stalno komunicirali sa Njim.

Iako lista nije potpuna, evo još nekoliko citata koji pokazuju da je Bog jedan a Trojedin:

Čuj, Izrailju:“ Gospod je Bog naš jedini Gospod“.5

„Ja sam Gospod, i nema drugog, osim mene nema boga;“6

„…nema drugog Boga osim jednog.“7

„I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše Mu se nebesa, i vide Duha Božjeg gde silazi kao golub i dođe na Njega. I gle, glas s neba koji govori:“ Ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji.“8

„Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha.“9

„Ja i Otac jedno smo.“10

„Isus mu reče: „Toliko sam vremena s vama i nisi me poznao, Filipe? Koji vide mene, vide Oca; pa kako ti govoriš: Pokaži nam Oca?““11

„I ko vidi mene, vidi Onog koji me posla.“12

„A ako ko nema Duha Hristova , on nije Njegov.“13

„Josife, sine Davidov! Ne boj se uzeti Marije žene svoje; jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetog.“14

„I odgovarajući anđeo reče joj (Mariji): Duh Sveti doći će na tebe, i sila Najvišeg oseniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se Sin Božji.“15

[Isus je govorio Svojim učenicima] „I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama zauvek: Duha istine, kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti. Isus odgovori i reče mu: Ko ima ljubav k meni, držaće reč moju; i Otac moj imaće ljubav k njemu; i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se nastaniti.“16

Molim vas pogledajte ovaj članak koji daje dokaze da je Isus Bog.

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomena: (1) 1.Mojsijeva 1:26,27 (2) Evanđelje po Jovanu 8:56-59 (3) Evanđelje po Jovanu 5:16-18 (4) Barry Adams, Kraljevstvo pripada maloj deci, str.40 (5) 5.Mojsijeva 6:4 (6) Izaija 45:5 (7) 1.Poslanica Korinćanima 8:4 (8) Evanđelje po Mateju 3:16-17 (9) Evanđelje po Mateju 28:19 (10) Evanđelje po Jovanu 10:30 (11) Evanđelje po Jovanu 14:9 (12) Evanđelje po Jovanu 12:45 (13) Poslanica Rimljanima 8:9 (14) Evanđelje po Mateju 1:20 (15) Evanđelje po Luki 1:35 (16) Evanđelje po Jovanu 14:16-17,23


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More