SVIĐA:  
PODELI:  

Možete li objasniti Trojstvo?

Pitanje: „Šta je doktrina Svete Trojice?“

Naš odgovor: Trojstvo je termin koga u Bibliji nema, ali reč se koristi da ukaže na ono što je o Bogu očigledno iz Svetog Pisma. Biblija jasno govori o Bogu Ocu, Bogu Sinu (Isusu Hristu) i Bogu Duhu Svetome... a istovremeno sasvim jasno tvrdi da je Bog samo jedan. Otuda i potiče termin Trinity – tri u jednom. To je način prihvatanja onoga što Biblija govori o Bogu, da je Bog zapravo tri ličnosti koje imaju jednu suštinu božanstva.

Mnogi su pokušavali da daju ljudske ilustracije o Trojstvu, poput H20 – simbola vode koji je voda, led i para (različiti oblici, ali svi su H20). Drugi primer je jaje sa ljuskom, žumancem i belancem, ali primer sa jajem bi pokazao kako postoje delovi Boga, što nije tačno.

Bog Sin (Isus) je u potpunosti Bog. Bog Otac je u potpunosti Bog. I Bog Sveti Duh je u potpunosti Bog. A ipak, Bog je samo jedan. U našem svetu, sa ograničenim ljudskim iskustvom, teško je razumeti Trojicu. Ali u Bibliji je od početka tako. Obratite pažnju na zamenice nas i naš u Postanju 1:26 -- Potom reče Bog: „Da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji.“ Iako lista nije potpuna, evo još nekoliko citata koji pokazuju da je Bog jedan, a Trojstvo:

Čuj, Izrailju:“ Gospod je Bog naš jedini Gospod“. (Ponovljeni zakoni 6:4)

„Ja sam Gospod, i nema drugog, osim mene nema boga;“ (Isaija 45:5)

„…nema drugog Boga osim jednog.“ (1Kor. 8:4)

„I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše Mu se nebesa, i vide Duha Božjeg gde silazi kao golub i dođe na Njega. I gle, glas s neba koji govori:“ Ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji.“ (Matej 3:16-17)

„Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha.“ (Matej 28:19)

„Ja i Otac jedno smo.“ (Jovan 10:30)

„Isus mu reče: „Toliko sam vremena s vama i nisi me poznao, Filipe? Koji vide mene, vide Oca; pa kako ti govoriš: Pokaži nam Oca?““ (Jovan 14:9)

„I ko vidi mene, vidi Onog koji me posla.“ (Jovan 12:45)

„A ako ko nema Duha Hristova , on nije Njegov.“ (Rim. 8:9)

„Josife, sine Davidov! Ne boj se uzeti Marije žene svoje; jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetog.“ (Matej 1:20)

„I odgovarajući anđeo reče joj (Mariji): Duh Sveti doći će na tebe, i sila Najvišeg oseniće te; zato i ono što će se roditi biće sveto, i nazvaće se Sin Božji.“ (Luka 1:35)

„I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama zauvek: Duha istine, kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti. Isus odgovori i reče mu: Ko ima ljubav k meni, držaće reč moju; i Otac moj imaće ljubav k njemu; i k njemu ćemo doći, i u njega ćemo se nastaniti.“ (Jovan 14:16-17, 23)

 Imam pitanje…
 Kako započeti odnos sa Bogom…
PODELI:  

TOP