×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Pitanja i odgovori

Isus i islam

Evo šest pitanja koja sledbenici islama i drugi često postavljaju o Isusu …

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Ovo će biti izlaganje sa poštovanjem prema svima koji žele da saznaju o Isusu. Bez provociranja. I neće biti kritike bilo koje religije, ni na koji način.

Evo šest pitanja na koja su odgovorena u ovom članku:

  1. Da li je Biblija promenjena u odnosu na izvorni oblik?
  2. Da li Bog kaže da će jedna religija zameniti drugu: judaizam, hrišćanstvo, te islam?
  3. Zar nije bogohuljenje reći da Bog ima Sina?
  4. Da li je Isus umro na krstu?
  5. Ako je Isus umro na krstu, da li je Bog bio mrtav 3 dana?
  6. Zašto Isusa ne posmatramo kao proroka?

1. Da li je Biblija Božija reč? Ili je vremenom promenjena, krivotvorena?

Kao uvod, evo nekoliko izjava iz Biblije: " Istinu vam kažem: dok nebo i zemlja ne nestanu, neće nestati nijedno slovce ni crtica iz Zakona dok se sve ne ispuni."1

Reč Božija neće nestati. Sve u njoj biće ostvareno u celosti do samoga kraja. Ponovo kaže: " Nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći.”"2

Takođe: " Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje, za ukoravanje, za popravljanje, za vaspitavanje u pravednosti,"3 Svo Pismo je nadahnuto Bogom.

I " trava se osuši i cvet uvene, ali reč našeg Boga ostaje doveka.’"4

Treba da se zapitamo: " Da li je Bog u stanju da zaštiti Svoju reč? Da li je Bog u stanju da ispuni ove izjave koje kažu da Njegova reč nikada neće nestati ili ostati neostvarena? "

Da li je Bog sposoban? Naravno da jeste. Ovo je Božija reč namenjena svim ljudima. Da li optužujemo samog Boga govoreći da On nije bio u stanju da je zaštiti od promena?

Ništa se nije promenilo. To su samo glasine.

Kuran ne kaže da je Biblija promenjena. Upravo suprotno. On daje čast Tori i Bibliji. Mnogo puta spominje Toru i "Zabur" (Stari zavet i Psalme) i "Injil" (Novi zavet).

Kada je islam počeo u 7. veku, 600 godina posle Isusa Hrista, Biblija je bila prihvaćena kao istina.

Pa, možda se pitate, da li se Biblija promenila od 7. veka? Ne. Sve što treba da uradite je da uporedite današnju Bibliju sa davno napisanim primerkom Biblije.

Možemo pronaći kompletne Biblije, još iz 300. godine n.e, stotinama godina pre Kurana. One se nalaze u muzeju u Londonu, u Vatikanu i na mnogim drugim mestima. Ako uporedite današnju Bibliju sa Biblijama iz 300. godine n.e., naći ćete da je Biblija koju danas imamo ista, nepromenjena.

Da li ste znali da danas postoji skoro 25.000 rukom pisanih kopija delova Novog zaveta? Kako su istoričari upoređivali ove rukopise, zaključili su da je Novi zavet koji danas imamo najmanje 99,5% tačan u odnosu na original. Nema promene.

(Razlika od 0.5% se odnosi na pravopis, ali nema promene i razlike u značenju.)

Takođe, možda su vam poznati noviji arheološki nalazi svitaka sa Mrtvog mora. Pronađeni su u pećinama Kumrana, tik uz obalu severozapadne oblasti Mrtvog mora.

Istraživači su uporedili Bibliju koju imamo danas sa onim što su tamo pronašli i utvrdili su, da su vrlo slični, odnosano skoro 100% identični.

Ne dozvolite da vam iko kaže da su Novi zavet ili Biblija promenjeni u odnosu na svoje originale. To jednostavno nije istorijski tačno.

Biblija se nije promenila.

Važi, ali šta je sa postojanjem četiri Evanđelja? Zar se ta različita pisma ne razlikuju međusobno?

Da, ima četiri evanđelja po: Mateju, Marku, Luki i Jovanu. Oni zapravo pomažu da se pokaže da Biblija nikada nije falsifikovana. To su četiri svedoka, četiri izveštaja o Isusovom životu, o onome što je rekao i uradio.

Zamislite da je jedna osoba ili dve, ili pak recimo četvoro ljudi, prisustvovalo saobraćajnoj nesreći na uglu ulice i da se od svakog od njih tražilo da za sud napišu svoj iskaz, svoje svedočenje o nesreće. Da li mislite da bi svaki od njih dao identičan opis, potpuno isto svedočenje od reči do reči? Očigledno ne. Svako bi pisao iz svoje perspektive onoga što je video. I to je upravo ono što se dogodilo kada je svaki od ovih svedoka napisao svoj izveštaj o Isusu, kao očevici Isusa.

Vekovima su pravosudni sistemi uključivali svedoke. Kod vrlo važnih stvari, nije dovoljna samo reč jedne osobe protiv druge. Često postoji potreba za više od jednog svedoka. Evo izjave u Novom zavetu, citirane iz Starog zaveta: „Neka svaka stvar bude potvrđena na osnovu izjave dva ili tri svedoka.”5

Ne samo da postoje četiri svedoka o Isusu koji su napisali evanđelja, nego ih ima mnogo više. Jakov, Pavle, Juda, Petar i drugi su napisali ostatak knjiga u Novom zavetu.

Jovan je rekao: "[Pišemo o onome] što smo svojim očima videli, što smo posmatrali i što su naše ruke opipale:"6 Bili su očevici Isusa. Pa su napisali ono što su videli.

Šta je sa svim jezicima na kojima je napisana Biblija, sa svim prevodima?

Biblija je napisana na hebrejskom i grčkom jeziku. Svaka Biblija, bez obzira koje godine je štampana, uvek je prevod sa izvornog hebrejskog i grčkog jezika. (Biblije se nikada ne prevode sa, na primer, sa engleskog na engleski jezik. Uvek se prevode sa originalnih jezika.)

Postoje neke Biblije koje su parafraze, a ne prevodi. I one se smatraju samo parafrazama a ne i prevodima. Međutim, prevodi su upravo to što im i ime kaže - prevođenja onoga što stoji u originalnom hebrejskom i grčkom tekstu.

Hebrejski i grčki spisi Biblije prevedeni su na hiljade jezika. Zašto? Jer Bog želi da svaka osoba na svetu zna dobru vest o spasenju.

A Bibliju nije teško prevesti. Postoje u njoj delovi koji su poetični (Izreke, Solomonova Pesma, psalmi). Ali je suština same Biblije napisana vrlo jednostavnim jezikom i bavi se našim svakodnevnim životom, zato nije težak za prevesti. Činjenica da je Biblija iskren i jednostavan prikaz daje još jedan razlog za verovanje u nju.

Evo jedna istinita priča.

" Jednog dana me je sin nazvao. Bio je u drugoj zemlji, nasred velikog autoputa jer je imao saobraćajnu nesreću. Neki auto je udario njegov automobil koji se okrenuo za 180 stepeni i završio na sredini autoputa suprotne trake.

Rekao je: 'Tata, ja sam dobro. Ali šta sada da radim?'

On je u nevolji. Potrebna mu je pomoć. Mislite li da je ovo vreme kada ću mu poslati poetsku poruku? Pesmu koju sam zapamtio? Ne.

To je vreme kada ću jednostavno reći: 'Džone, evo šta treba da uradiš. U ozbiljnoj si nevolji i evo načina kako da se iz izvučeš.' Upravo je to prava suština Biblije. Čovečanstvo je u nevolji, ide ka paklu. Jer svi su zgrešili i lišeni su slave Božije. Potrebna nam je jednostavna poruka spasenja. Biblija nam govori kako nam može biti oprošteno, kako možemo biti dovedeni u blizak odnos s Bogom koji započinje sada ali traje večno. To je poruka koja menja naše živote.

2. Da li Bog kaže da će jedna religija zameniti drugu?

Da li Bog namerava da započnemo sa judaizmom, pređemo na hrišćanstvo, a onda na islam?

Ne. Bog je dosledan. Njega nikada nije zanimala religija.

Počevši od Abrahama, Bog je bio jasan kada nam se otkrio kako bismo mogli da budemo u zajedništvu s Njim. Odnos, a ne religija je Božija krajnja svrha našeg stvaranja.

Pogledajmo početak sa Adamom i Evom. Imali su direktnu komunikaciju sa Bogom i sve njihove potrebe bile su zadovoljene.

Onda se pojavio Sotona kao zmija i iskušao ih. Nažalost oni su odabrali da veruju Sotoni i da budu neposlušni Bogu u vezi onoga što im je rekao. Kao rezultat toga, Adam i Eva su izgubili odnos sa Bogom.

Znate li šta je Bog odmah rekao Sotoni? Rekao je da će ženino Dete biti Sotonin neprijatelj. Takođe je rekao da će Sotona imati delimičnu pobedu ranivši Detetovu petu, ali da će to Dete zadati poslednji udarac zdrobivši Sotoninu glavu.

Evo iz Biblije:

" Gospod Bog zatim reče zmiji: „Zato što si to učinila, neka si prokleta među svom stokom i među svim divljim životinjama poljskim. Na stomaku ćeš se vući i prah ćeš jesti u sve dane svog života. Staviću neprijateljstvo između tebe i žene i između tvog semena i njenog semena. Ono će ti glavu zdrobiti, a ti ćeš ga u petu raniti.”7

Sotona će imati kratkotrajnu pobedu, udarivši petu ženinom potomku.

Kroz čitavu istoriju, ko je jedini muškarac rođen od žene, a ne od muškarca i žene? Isus, Sin Marijin, zar ne?

Sotona bi udario petu ovog ženinog potomka. Ali taj potomak bi zadao udarac Sotoninoj glavi. A jedini način da ubijete zmiju je da joj udarite glavu.

Šta ovo znači? Postoji samo jedno objašnjenje.

Sotona je zadao udarac Isusu dok je On visio na krstu, kada su Mu noge i ruke bile prikovane za krst. Ali mu je Isus zadao udarac koji ga je zdrobio. On je na krstu pobedio Sotonu. Isus je platio za grehe čitavog čovečanstva, nudeći svima oproštaj i način da se vrate u odnos sa Bogom.

Prorok Izaija je o ovom potomku napisao:

" Jer izniče pred njim kao mladica, i kao koren iz suve zemlje; nema obličja ni slave da bismo ga zapazili, niti izgleda radi kojeg bismo ga poželeli.

Prezren je i odbačen između ljudi, čovek bola i upoznat s bolestima, i kao jedan od koga svako zaklanja lice, prezren i necenjen među nama.

A On bolesti naše nosi i patnje naše uze na se, a mi smo mislili da mu Bog stvara nevolju, da ga on udara i da ga muči. Ali on je bio ranjen za naše prestupe, slomljen za naša bezakonja; ukor za izopačenost bio je na njemu našeg mira radi, i ranom njegovom mi se iscelismo.

Svi mi kao ovce zalutasmo, svaki od nas se okrenu svojim putem, a Gospod je položio na njega bezakonje svih nas."8

O kome govori prorok Izaija? To je vrlo jasno. Govori o Isusu. A kada je ovo napisano? Više od 700 godina pre Isusa Hrista.

Od početka, pa onda tokom više hiljada godina, Bog je stalno govorio da će doći Isus i da će umreti, baš kao što to čitamo i u Izaiji. Šta biste mislili o Bogu da se, u poslednjem trenutku, predomislio? Šta da se, posle više hiljada godina obećavanja Isusa, Bog ipak predomislio, te Isus ne bi umro za nas? Ali On se nije predomislio.

3. Nije li bogohuljenje sugerisati da bi Bog mogao imati Sina?

Bog je duh. A Isus je Božji Sin samo u duhovnom smislu, a ne u fizičkom.

Ako neko kaže: "Ti si sin Cedra" to znači da je ta osoba iz Libana. Ili, ako je iz Egipta, onda se kaže „Ti si sin Nila“. Reći da je Isus Sin Božji, znači da je Isus od Boga. To je poput titule. Kada se anđeo ukazao Mariji, on joj je rekao: " Zato će onaj što se rodi biti svet, i nazvaće se Sin Božji." Titula. Hrišćani ne veruju da je Bog imao seksualne odnose sa bilo kojom ženom.

Izaija je rekao: " Jer Dete nam se rodi, Sin nam se dade; poglavarstvo će doći na njegovom ramenu. I nazivaće ga Čudesnim, Glasnikom Saveta Božjeg, Ocem budućnosti, Predvodnikom blagostanja."9

On je Bog, koji je preko Marije postao čovekom. On je u isto vreme i Bog i Sin, rođen od device Marije.

Šta mislite zašto je Bog dozvolio da se Isus rodi od device Marije?

Roditi se od žene, a ne od muškarca i žene, znači da nije preuzeo grešnu prirodu Adama i Eve. Kada su Adam i Eva upali u greh, preneli su grešnu prirodu na svoju decu, i to se prenosi s kolena na koleno sve do danas.

Svi smo rođeni kao grešnici, sa tendencijom da radimo stvari na naš način umesto na Božiji. Svi mi grešimo. Zbog toga je kralj David zavapio: "U grehu zatrudne mati moja mnom." Svi smo rođeni sa grehom i živimo kao grešni ljudi i zato je svima nama potreban otkupitelj.

Ali da bi nas Isus otkupio, trebalo je da ima drugačiju prirodu. Trebalo je da bude iz duha Božijeg, Duha Svetog, bez ikakve grešnosti. Izaija je rekao: " nije učinio nikakvo zlo niti se prevara našla u njegovim ustima." Bio je bez greha.

U Svetom pismu, Bog je poprimio oblik zapaljenog grma kada se otkrio Mojsiju i glasa sa neba kada je razgovarao sa Abrahamom. Ko se usuđuje da kaže da Bog ne sme da poprimi oblik čoveka da bi nam se otkrio?

4. Da li je Isus umro na krstu ili ne?

Kako je Bog testirao Abrahama? Rekao je Abrahamu da postavi svog sina na oltar. Dok su se penjali na planinu, sin upita: " Gde je jagnje za žrtvu paljenicu?” Abraham odgovori: „Bog će se pobrinuti za jagnje za žrtvu paljenicu, sine.” I Bog je obezbedio jagnje, koje je Abraham posle žrtvovao Bogu.

Pogledajte doslednu poruku koju nam Bog daje.

Bog poštedi i spasava Abrahamovog sina sa jednim jagnjetom.

Onda u Izlasku (2.Mojsijeva) opet možemo da vidimo važnost jagnjeta. U Izlasku, Bog upozorava Svoj narod u Egiptu da će udariti nevoljom Egipćane. Bog je rekao, da oni koji veruju u Njega stave krv jagnjeta na njihov dovratnik, a da će onda anđeo smrti proći pored njih, i oni će se spasiti. Naciju vernika spasilo je jedno jagnje.

Onda ponovo vidimo jagnje u Levitskom zakonu (3.Mojsijeva). Svake godine je sveštenik izveo iz grada jedno jagnje i žrtvovao ga za grehe onih ljudi koji veruju u Boga. Ponovo je jedno jagnje svake godine spasilo jedan narod.

Onda čujemo Jovana Krstitelja koji se obraća gomili govoreći o Isusu: „Evo Jagnjeta Božijeg koje odnosi greh sveta!"10 Jedno jagnje, koje će da spase ceo svet, za sve koji će verovati u Njega.

Šta bi se dogodilo da Abraham nije poslušao Božji glas ili da nije verovao da mu Bog govori? Tako je, njegov sin bi bio ubijen!

Šta bi bilo da ljudi nisu verovali Bogu, i ne bi stavili krv jagnjeta na dovratnik?

Tako da, evo jedno pitanje. Pre nekih 2000 godina, Isus, Jagnje Božje, je visio na krstu i dao Svoj život za vas. Jasno nam je rečeno: "A Bog nam je pokazao svoju ljubav tako što je Hristos, dok smo još bili grešnici, umro za nas."11

Šta bi bilo da ste rekli: "Ne, oni Ga nisu razapeli. Nije On ubije." Ništa, jer ovo Jagnje Božje jeste žrtvovano da plati za vaše grehe i greh celog sveta. Šta bi vam se desilo da kažete da nije ubijen, da ovo Jagnje Božje nije umrlo za vaš greh, za vaš oproštaj? Vaši gresi bi ostali na vama.

5. Ako je Isus umro na krstu i bio sahranjen tri dana, da li to znači da je Bog bio mrtav tri dana?

Veliko pitanje. Jedna ilustracija će pomoći u odgovoru.

Recimo da imamo vazu. U njoj nema cveća, niti vode. Puna je vazduha. Koja je razlika između vazduha izvan vaze i vazduha unutar vaze? Vazduh unutar vaze ima oblik, zar ne? Po sastavu je isti vazduh, ali vazduh unutar vaze ima oblik.

Ako uzmemo tu vazu i razbijemo je o zid, šta će se dogoditi sa vazduhom unutar nje? Da li umire? Ne, vazduh ne može umreti. Vaza može biti razbijena na param parčad, ali se ništa ne dešava sa vazduhom, osim što gubi oblik.

Kada je Isus umro na krstu, Njegovo telo je umrlo, ali Duh Isusov, Duh Božiji nikada ne umire. Bog je uzeo lik čoveka, u Isusu. Poprimio je oblik čoveka, ali Isus nikada nije bio samo čovek.

Na krstu, Isus je platio za naš greh i uklonio prepreku koja je stajala između nas i Njega. Zbog Njegove smrti mi možemo biti u miru s Bogom. Iako smo bili krivi, Božiju pravdu je u potpunosti ispunio Isus, Jagnje Božje koje je stradalo za nas. Božija ljubav se u potpunosti izrazila u tome što je Isus svojevoljno položio Svoj život za nas.

Možda kažete: "Pa to nije fer." I u pravu ste. Nismo zaslužili da Isus umre za nas. Ali ovo je bilo Božije rešenje za nas. Imamo li pravo reći Bogu kako da se dese stvari?

Isus je platio našu smrtnu kaznu, tako da ne bismo mi trebali umreti za svoje grehe. On želi da stupimo u zajedništvo sa Njim, da spoznamo Njegovu ljubav i da imamo večni život.

Još jedna istinita priča, koja će vam pomoći da bolje razumete šta je Isus uradio za vas.

Postojao je pravedni sudija koji nije hteo da prima mito. Bio je pravedan i pošten. Devojka je uhvaćena i izvedena pred njega. Kazna koju bi morala da plati bila je doživotna robija ili ogromna suma novca koju ona nije imala.

Sudija ju je upitao: "Jeste li krivi ili niste?"
A ona je zavapila: "Vaša visosti, ne mogu da platim kaznu. Ne mogu da isplatim novac. Molim vas, smilujte mi se."
Sudija je rekao: "Pitam vas: 'Jeste li krivi ili niste? Da li priznajete?'"
Na kraju je devojka rekla: "Vaša visosti, da, kriva sam."
Rekao je, "Onda plaćate cenu. Doživotna robija ili kaucija." I zatvorio je slučaj.

Počela je da vrišti i kuka, a oni su je odvukli iz sudnice u zatvor. Sudija je skinuo ogrtač i izašao iz suda. Zatim je otišao do blagajne. I upravo tamo na blagajni, uplatio je sav novac koji je imao i tako platio otkup za tu devojku. Zašto? Jer ju je veoma voleo, pošto je to bila njegova ćerka. On sam je otkupio svoju ćerku, svime što je imao.

Kada je sudija skinuo ogrtač, postao je kao i svaki drugi čovek. I upravo je to Isus uradio. Napustio je nebo, svukao odeću slave i postao poput svakog drugog čoveka. Umro je za nas, tako da nas naši gresi više ne bi mogli osuđivali i držati večno odvojenim od Boga.

Svi proroci su govorili da će Isus doći i umreti za grehe sveta. On je jedina nada za čovečanstvo da ima večni život.

Vratimo se na početak sa Adamom i Evom. Bog je rekao Sotoni da će potomak žene zdrobiti njegovu glavu i da će čovečanstvo biti iskupljeno. Isusova smrt i vaskrsenje su nadvladali Sotoninu moć. Isus je pobedio greh, smrt i naše odvojenje od Boga ... tako zadavši Sotoni udarac njegovog definitivnog poraza.

6. Zašto ne gledati na Isusa kao na proroka?

Postoji samo jedan Bog. Evo šta znamo kao istine o Bogu:

Bog je večan - oduvek je postojao, postoji i uvek će postojati.
Bog je svet - bez greške, savršen.
Bog je istina - Njegova reč uvek stoji, nepromenljiva je i pouzdano tačna.
Bog je sveprisutan - uvek i svugde.
Bog je silan - Njegova sila nema ograničenja.
Bog je sveznajući - On uvek ima potpuno znanje o svemu i svakome.
Bog je stvoritelj - ne postoji ništa što On nije stvorio.

Postoji samo jedan Bog. Sve gore navedeno tačno je za Njega. To znamo jer nam Sveto pismo otkriva da je to istina o Bogu. On je odlučio da se obznani čovečanstvu, da bi nam otkrio ovo o Sebi.

Pismo takođe otkriva da Isus poseduje te iste osobine kao i Bog, i Duh Božiji. Na primer, uzmimo pojam večnog.

Pismo kaže o Isusu: "U početku je bila Reč, i Reč je bila sa Bogom, i Bog je bio Reč. Ona je bila u početku sa Bogom."12

Takođe: "On je slika nevidljivog Boga, prvorođeni pre svakog stvaranja. Jer je kroz njega sve bilo stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo da su to prestoli ili uprave ili poglavarstva ili vlasti. Sve je stvoreno kroz njega i za njega."13

Ali, ako postoji samo jedan Bog, kako onda i Isus može biti Bog?

Mi živimo u trodimenzionalnom svetu. Svaka osoba ima visinu, širinu i dubinu. Dvoje ljudi mogu da liče jedan na drugoga. Možda imaju slična interesovanja ili zanimanja. Ali jedna osoba zapravo ne može da bude potpuno ista kao ona druga, jer su to dve posebne individue.

Bog, međutim, živi bez ograničenja trodimenzionalnog univerzuma. On je duh i beskrajno je složeniji od nas. Zbog toga se Isus Sin može razlikovati od Oca, a ipak biti isti.

Biblija jasno govori o: Bogu Sinu, Bogu Ocu i Bogu Svetome Duhu. Ali isto tako vrlo jasno kaže da postoji samo JEDAN Bog. Da se koristimo matematikom, ne bi bilo, 1 + 1 + 1 = 3. Bilo bi 1x1x1 = 1. Bog je jedan.

Izaija je izjavio: "Zato će vam sam Gospod dati znak: Evo, devojka će zatrudneti i rodiće sina i daće mu ime Emanuel."14 Emanuel doslovno znači "Bog sa nama".

Isus je rekao da poznavati Njega znači poznavati Boga. Videti Njega znači videti Boga. Verovati u Njega znači verovati u Boga.

Da biste saznali više o Isusovom životu i kako je dokazao ove prethodne izjave, molimo vas pogledajte članak "Mnogo više od slepe vere".

Međutim, postoji još nešto o Bogu što biste trebali znati. On vas voli i stalo Mu je do vas.

Isus nam kaže: " Kao što je Otac voleo mene i ja sam voleo vas. Ostanite u mojoj ljubavi. Ako držite moja uputstva, ostaćete u mojoj ljubavi, kao što sam ja održao Očeva uputstva i ostajem u njegovoj ljubavi. Ovo sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna."15

Isus nas poziva: " Dođite k meni, svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i učite od mene, jer ja sam krotkog i poniznog srca, i naći ćete odmor za svoju dušu. Jer, moj jaram je blag i moje breme je lako."16

Sve te borbe da pokušamo učiniti dovoljno za Boga ... a Isus nam nudi novu slobodu. Doživljavamo Njegovu ljubav i imamo novu motivaciju da ugađamo Bogu. Ne iz straha, već iz radosti što Ga poznajem.

Pavle, jedan od Isusovih sledbenika, je ovo iskusio i prokomentarisao:

" Jer uveren sam da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vlasti, ni ovo što je sada, ni ono što će doći, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo šta drugo što je stvoreno, ne može rastaviti od Božje ljubavi koja je u Hristu Isusu, našem Gospodu."17

Ako želite da razumete šta vam Isus nudi, molimo vas pogledajte "Mnogo više od slepe vere".

 Kako upoznati Boga…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomene: (1) Matej 5:18 (2) Matej 24:35 (3) 2.Timotejeva 3:16 (4) Izaija 40:8 (5) 2.Korinćanima 13:1 (6) 1.Jovanova 1:1 (7) 1.Mojsijeva 3:14,15 (8) Izaija 53:1-6 (9) Izaija 9:6 (10) Jovan 1:29 (11) Rimljanima 5:8 (12) Jovan 1:2,3 (13) Kološanima 1:15,16 (14) Izaija 7:14 (15) Jovan 15:9-11 (16) Matej 11:28-30 (17) Rimljanima 8:38,39


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More