×
TRAŽI
StudentskiKutak.com
istraživanje pitanja
 o životu i Bogu
Pitanja i odgovori

Pronalaženje idealnog Boga

Svet nudi više različitih verzija Boga - da li je Bog koji je otkriven u Bibliji idealan Bog?

WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More PDF

Mnogi od nas imamo zamisao u glavi o "idealnom" Bogu. Možda mislimo da bi Bog trebao biti sposoban, koji je u stanju da se poveže sa nama, koji se brine o nama. Sledeće odlike su uglavnom ono što nam Biblija govori o Bogu…

Prvo: Veći je nego mi

Poslednjih godina čovečanstvo je napravilo neke velike korake. Možemo duže da živimo od naših predaka, komunikacija sa drugima je brža i u roku od nekoliko sekundi možemo da dobijemo informacije koje su nam od pomoći.

Ali dok u nekim stvarima napredujemo, izgleda da u mnogim drugima pak nazadujemo. Svake naredne decenije vidimo porast nasilnog kriminala, stope razvoda i broja samoubistava među mladima. Hiljade ljudi dnevno umre zbog verske mržnje. Stotine miliona ljudi gladuju.

Lista bi se mogla nastaviti. Neki kažu da smo mi sami Bog. Gospodari naše sudbine. Ako smo mi Bog, onda se čini da nismo dobri u tome. Zato, zar ne bi bilo bolje da imamo Boga koji je veći od čovečanstva, Boga koji ima sposobnost da nas odvede dalje od onoga gde bismo mi mogli sami sebe odvesti?

Bog koji je opisan u Bibliji je upravo takav. On tvrdi da je Stvoritelj univezuma -- uzvišeno, sveznajuće, sveprisutno biće koje je oduvek postojalo i svedržitelj svega. On kaže: " Ja sam načinio zemlju i čoveka na njoj stvorio, ja sam razapeo nebesa svojim rukama,"1 "jer sam ja Bog, i nema drugog Boga, i niko nije kao ja,"2 " Ja sam ...koji beše, i koji će doći, Svedržitelj."3

Drugo: Može se lično upoznati

Danas je popularno o Bogu razmišljati kao o nekoj vrsti aure koja postoji u svim stvarima. Ali čak i ako sve stvari postoje i održavaju se iz trena u tren Božijom silom, Bog može biti i više od toga. Na primer, zar ne bi bilo bolje imati Boga koji je više kao roditelj, brat ili prijatelj? Neko s kim možete razgovarati i podeliti svoje brige, od koga možete primiti vođstvo, s kim možete iskusiti život. Šta ima tako posebno u Bogu koji je bezličan, nepristupačan, udaljen?

Uprkos Njegovoj veličini i tome da je "drugačiji", Bog iz Biblije je pristupačan i želi da Ga upoznaju. Mada je Bog nevidljiv, mi možemo da razgovaramo sa Njim, da Mu postavimo pitanja i da Ga slušamo, a On će dati odgovore i vođstvo za život. On često odgovore i vođstvo daje kroz Svoju Reč, Bibliju, koju slobodno možemo nazvati Božijim ljubavnim pismom za nas.

Osoba može imati istu vrstu zajedništva sa Bogom, kao što ima sa članovima bliske porodice. Zapravo, Bog one koji Ga znaju, naziva Svojom decom, mladom, prijateljima. Tako, Biblijski Bog je mnogo toga, ali nije neličan. On se razbesni i rastuži, pokazuje milost, ljubaznost i opraštanje, i sasvim je osećajno biće. On je visoko inteligentan, ima Svoj karakter i duhovit je. O Njemu možemo znati više od pukih činjenica, mi Ga zapravo možemo blisko poznavati kao svog najboljeg prijatelja. " A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista."4

Treće: Može da se poistoveti sa ljudskim iskustvom

Neki o Bogu misle da je dalek i distanciran, poput stava da je On stvorio svemir a onda ga prepustio samom sebi. Zar ne bi bilo bolje imati Boga koji je uključen u svemir i konkretno u dešavanja na Zemlji? I šta je sa onim jedinstvenim poteškoćama, odgovornostima i izazovima sa kojima se suočavamo kao ljudska bića? Zar ne bi bilo bolje imati Boga koji može razumeti sve ove stvari, Boga koji nekako zna kako je to podnositi život u surovom svetu za koji je On dao dozvolu da postoji?

Bog iz Biblije zna kako je to biti jedan od nas. Isus Hrist nije bio samo jedini Sin Božiji, On je Bog koji je uzeo ljudsko obličje i prirodu. " U početku beše Reč [Isus], i Reč [Isus] beše u Boga, i Bog beše Reč [Isus]. I reč postade telo [ljudsko] i useli se u nas puno blagodati i istine; i videsmo slavu Njegovu, slavu, kao Jedinorodnoga od Oca."5

O Sinu Božijem, Biblija kaže: "Koji budući sjajnost slave i obličje bića Njegovog,"6 "Koji je obličje Boga"7 On je "Bog silni, Otac večni"8 koji "postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovek."9 U Njemu "živi svaka punina Božanstva telesno."10 I "kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi,"11

Isus je reako o Sebi: "Koji vide mene, vide Oca;"12 "I ko vidi mene, vidi Onog koji me posla."13 I, "Ja i Otac jedno smo."14

Mada je bio u potpunosti Bog, Isus je takođe, nekako, bio i u potpunosti čovek. Bio je gladan, spavao je, plakao i jeo. Podnosio je sve vrste poteškoća sa kojima se mi suočavamo, i mnogo više od toga. Zato, Biblija kaže da On nije neko ko " ne može postradati s našim slabostima,"15 On je " u svačemu iskušan kao i mi, osim greha."15

Znači, Bog iz Biblije nije ostao podalje od bola, patnje i zla u ovome svetu. On je proživeo život tako kako i mi moramo. Zapravo, On je kratko vreme bio na ovoj planeti. Rođen je u siromašnoj porodici, nije bio lepotan, naišao je na predrasude i mržnju, porodica i prijatelji su Ga pogrešno razumeli, i bio je nevino oosuđen.

Četvrto: Stvrano Mu je stalo do nas

Većina nas priželjkuje da budemo voljeni i prihvaćeni. Želimo da je ljudima stvarno stalo do nas, a ne samo površnim rečima. Želimo da njihova briga i zainteresovanost budu dokazane njihovim delima. Zar ne bi to bila ista istina za Boga? Smisao ovoga je, zar ne bi bilo idealno kada bi Bogu zaista stalo do nas i kada bi nam onda dao opipljiv dokaz te ljubavi?

Bogu iz Biblije je zaista stalo. To je rekao rečima. U stvari, Biblija kaže da "je Bog ljubav."16 Ali reči ne iskazuju brigu i interesovanje toliko kao dela. U ovome je Bog iz Biblije tako jedinstven i divan. On nam je zaista pokazao da Mu je mnogo stalo do nas…

" Po tom se pokaza ljubav Božija k nama što Bog Sina svog Jedinorodnog posla na svet da živimo kroza Nj. U ovom je ljubav ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da On pokaza ljubav k nama, i posla Sina svog da očisti grehe naše."17 " Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni."18

Bog iz Biblije tvrdi da je savršeno i sveto biće. " Da je Bog videlo, i tame u Njemu nema nikakve."19 Kao takav, On žudi za zajedništvima koja su čista i neukaljana. Zato je Bog poslao Svog Sina da bi nam dao način da postanemo čisti pred Njim. Isus je živeo moralno savršeni život, a onda je prebijen, mučen, te razapet kao "isplata" za sve pogrešne stvari koje smo rekli, učinili ili pomislili (sve ove stvari se zovu gresi). U tom smislu, On je umro umesto nas, u naše ime -- " Jer Onog koji ne znaše greha nas radi učini grehom, da mi budemo pravda Božja u Njemu."20 " Svi mi kao ovce zađosmo, svaki nas se okrenu svojim putem, i Gospod pusti na Nj bezakonje [grehe] svih nas."21

Bogu je stalo do nas do te mere da je poslao Svog Sina na umre umesto nas, za naše grehe. Eto koliko jako je Bog želeo da nas poznaje. Bio je voljan da uradi sve što je bilo potrebno...baviti se našim gresima je bilo neophodno. Sada nam može biti potpuno oprošteno i možemo započeti zajedništvo sa Bogom.

Peto: Stvari ima pod Svojom potpunom kontrolom

Sve užasne stvari na svetu dokazuju da dobar, svemogući Bog ne postoji, zar ne? Ne baš. Čak je i savršeni Bog mogao dozvoliti da se neko vreme događaju loše stvari, kao deo nekog većeg plana. Bog je mogao tačno znati šta se sve događa celo vreme i samo je do određene granice dozvolio da se dese, sve kao deo Njegovog velikog plana.

Bog iz Biblije je taj Bog. On tvrdi da se ništa na Zemlji ne dešava bez Njegove dozvole. On je potpuno suveren nad svime. " Ko je rekao što i zbilo se, a Gospod da nije zapovedio?"22 " Koji od početka javljam kraj i izdaleka šta još nije bilo; koji kažem: namera moja stoji i učiniću sve što mi je volja."23 " Namera je Gospodnja tvrda doveka, misli srca njegova od kolena na koleno."24 " Mnogo ima misli u srcu čovečijem, ali šta Gospod naumi ono će ostati."25

Međutim, to ne znači da je Bogu drago sve što se dešava. Na primer, Isus je rekao Svojim učenicima kako da se mole; i jedna od ključnih izjava u ovoj molitvi je: " Da dođe carstvo Tvoje; da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu;"26 Božija moralna volja se uvek ostvaruje u nebu, ali ne i na Zemlji. Iako je Bog suveren nad svim stvarima, On ne voli sve što se događa na Zemlji. Ali iz nekog razloga, On dozvoljava da se te stvari dese ( Njegova volja da dopušta), kao deo slobode izbora koju imamo kao ljudska bića.

Ali Bog iz Biblije ima plan i On neće naći odmora " dokle ne učini i izvrši šta je u srcu naumio;"27 Šta je taj plan? Božiji krajnji cilj je da prebiva sa ljudima u potpuno drugom okruženju od ovoga u kojem smo sada. O tom sledećem svetu, ovaj Bog kaže: " Evo skinije Božije među ljudima, i živeće s njima, i oni će biti narod Njegov, i sam Bog biće s njima Bog njihov. I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovih, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe.I reče Onaj što seđaše na prestolu: Evo sve novo tvorim."28

Šesto: Daje smisao i svrhu životu

Kada razmišljate o nekom važnom zadatku ili projektu, verovatno se setite osećaja svrhe koju ste imali kada je sve bilo gotovo. Da li je to ono što želite da bude i za vaš celokupan život? Da ispadne nešto od njega? Može li postojati Bog koji je stvorio vaš život sa svrhom i koji vas može voditi da iskusite tu svrhu?

Da. Bog iz Biblije može. On obećaje da može učiniti naše živote smislenima i svrsishodnima. Kroz odnos sa Njim, mi možemo činiti "dela dobra, koja Bog unapred pripravi da u njima hodimo."29 Možemo činiti pozitivne promene u tuđim životima. Možemo postati deo Njegovog glavnog plana.

Takođe, Bog iz Biblije kaže da, u vremenu kada smo u zajedništvu sa Njim, On može da usmeri naše korake tako da mi možemo da činimo ono što je Njemu ugodno i što je u svakom trenutku u našem interesu. " Na svim putevima svojim imaj Ga na umu, i On će upravljati staze tvoje."30 Ovaj stih ne kaže da će sve postati savršeno lepo. Još uvek su tu bolesti, životni problemi i lični neuspesi. Život ne postaje savršen, nego postaje više obogaćen. Bog kaže da su neke koristi od poznavanja Njega " ljubav, radost, mir, trpljenje, dobrota, milost, vera, krotost, uzdržanje;"31

Sedmo: Pruža potpuno ispunjenje

Kao što većina od nas želi ljubav i prihvatanje, tako isto želimo i ispunjenje u životu. Čini se da u nama postoji nešto slično žeđi koja žudi da bude ugašena. Ali ovu žeđ -- iako pokušavamo -- ne možemo utoliti stvarima kao što su novac, nekretnine, ljubavna veza a čak ni zabava. Zato, zar ne bi bilo divno kada bi postojao Bog koji zadovoljava ovu "žeđ", Bog čija prisutnost donosi stalni nivo zadovoljstva u životu?

Bog iz Biblije nudi najispunjeniji mogući život. Isus je rekao: " ja dođoh da imaju život i izobilje."32 Takođe je rekao: " Ja sam hleb života: Koji meni dolazi neće ogladneti, i koji mene veruje neće nikad ožedneti."33 Tako, Bog iz Biblije obećaje da će ugasiti unutrašnju žudnju koju ništa drugo ne može zadovoljiti. (Verovatno nas je stvorio na takav način, tako da je to upravo to!)

U želji za idealnim Bogom

Prema Bibliji, postoji samo jedan pravi Bog, samo jedan jedini Stvoritelj svega što postoji. I taj Bog je idealni Bog. Ne možemo poželeti postojanje nekog drugog Boga, ali i da možemo zašto bi to uradili? Pravi Bog već jeste najbolji mogući Bog.

Ovaj članak je tek zagrebao površinu onoga kakav je Bog iz Biblije. Ako imate želju da dalje istražujete ovu tematiku, možete pročitati odeljak pod nazivom "Jovan". Ako ste iskreni i ako je Bog iz Biblije stvaran, zar onda ne bi imalo smisla da On želi da vam se otkrije? On kaže: " Ja ljubim one koji mene ljube, i koji me dobro traže nalaze me."34 " Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se."35

“Pravi Bog već jeste najbolji mogući Bog.”

Da li se pitate kako možete upoznati ovog idealnog Boga? U osnovi, početak odnosa sa Bogom je veoma nalik na početak braka. Postoji svojevoljna odluka da se uđe u ovaj odnos. Isto je i sa Bogom, to je pitanje vašeg odgovora Njemu i vaše iskreno: "Da."

Isus Hrist je umro za naše grehe, treći dan je uskrsnuo iz mrtvih, i On je danas živ i zdrav. Sada nam nudi novi život ako verujemo u Njega za oproštenje naših greha: " A ovo je volja Onog koji me posla da svaki koji vidi Sina i veruje Ga ima život večni; i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan."36

Bog nije poštovatelj samo pojedinaca. Svi ljudi su stvoreni na Njegovu sliku. Tako je Njegova večna porodica opisana kao " narod mnogi, kog ne može niko izbrojati, od svakog jezika i kolena i naroda i plemena,"37 I nijedan greh vam ne može zabraniti da započnete zajedništvo sa Njim. On se pobrinuo za pitanje greha na krstu, gde je Isus bio razapet. Sada je na vama da stavite svoju veru u Isusovu smrt za vas, bez obzira šta ste uradili u prošlosti.

Jednom kada započnete odnos sa Bogom, on treba da traje za svu večnost. Ali takođe treba da bude živa i bitna veza danas, u ovom životu, odnos koji će vremenom da raste. Kao i svaka veza, ona će imati svoje uspone i padove, uspehe i neuspehe, radosti i boli. Ali vi ćete imati zajedništvo sa Bogom koji vas je stvorio upravo za tu svrhu (da Ga upoznate).

Da li osećate da vam Bog vuče srce ka Njemu? Isus je rekao: " Evo stojim na vratima i kucam: ako ko čuje glas moj i otvori vrata, ući ću k njemu i večeraću s njime, i on sa mnom."38 Ako želite da upravo sada pozovete Boga u vaš život, evo jedna predložena molitva da vas vodi (ono što je bitno, nije formulisanje reči već iskrenost vašeg srca):

Dragi Bože, priznajem Ti da sam grešnik/-ca. Hvala Ti što si uzeo sve moje grehe na Sebe u osobi Isusa Hrista tamo na krstu. Želim da primim Tvoje oproštenje i ulazak u zajedništvo sa Tobom. Molim Te uđi u moj život kao moj Spasitelj i Gospod, da budeš moj Bog od danas pa nadalje, i da me učiniš osobom kakvu si nameravao da budem.

 Upravo sam zamolio/la Isusa da uđe u moj život (slede korisne informacije)…
 Možda bih voleo/la da pozovem Isusa u svoj život, molim vas da mi ovo bolje objasnite…
 Imam pitanje ili komentar…

Napomena: (1) Izaija 45:12 (2) Izaija46:9 (3) Otkrivenje 1:8 (4) Evanđelje po Jovanu 17:3 (5) Evanđelje po Jovanu 1:1, 14 (6) Poslanica Jevrejima1:3 (7) Poslanica Kološanima 1:15 (8) Izaija 9:6 (9) Poslanica Filipljanima 2:7 (10) Poslanica Kološanima 2:9 (11) Poslanica Kološanima 1:16 (12) Evanđelje po Jovanu 14:9 (13) Evanđelje po Jovanu 12:45 (14) Evanđelje po Jovanu 10:30 (15) Poslanica Jevrejima1 4:15 (16) Poslanica 1.Jovanova 4:8, 16 (17) Poslanica 1.Jovanova 4:9-10 (18) Evanđelje po Jovanu 3:16 (19) Poslanica 1.Jovanova 1:5 (20) Poslanica 2.Korinćanima 5:21 (21) Izaija 53:6 (22) Plač Jeremijin 3:37 (23) Izaija 46:10 (24) Psalam 33:11 (25) Izreke 19:21 (26) Evanđelje po Mateju 6:10 (27) Jeremija 23:20 (28) Otkrivenje 21:3-5 (29) Poslanica Efežanima 2:10 (30) Izreke 3:6 (31) Poslanica Galaćanima 5:22-23 (32) Evanđelje po Jovanu 10:10 (33) Evanđelje po Jovanu 6:35 (34) Izreke 8:17 (35) Evanđelje po Mateju 7:7 (36) Evanđelje po Jovanu 6:40 (37) Otkrivenje 7:9 (38) Otkrivenje 3:20


PODELI:
WhatsApp Share Facebook Share Twitter Share Share by Email More